1. Kup 2 dowolne produkty Carex
    w ramach jednej transakcji i zachowaj dowód zakupu,
    na którym z nazwy wymienione są produkty Carex
  2. Zarejestruj zgłoszenie tutaj
  3. Weź udział w losowaniu nagród pieniężnych

Okres przyjmowania zgłoszeń w loterii od 20.08.2017 r. do 31.10.2017 r.

Regulamin loterii promocyjnej dostępny jest tutaj oraz w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o. przy ul. Sarmackiej 12/2, 02-972 Warszawa.
Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa.


Okres przyjmowania zgłoszeń w loterii od 20.08.2017 r. do 31.10.2017 r. Procedura rejestracji graczaDziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 31.10.2017 r.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniem Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu związanym z loterią „Czysta Kasa od Carex” oraz w zależności od udzielonych zgód do celów marketingowych i nawiązywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez administratora. Administratorem danych osobowych jest PZ Cussons  Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa. Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu organizacji loterii „Czysta Kasa od Carex” Spółce i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8 ,90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w loterii „Czysta Kasa od Carex”.

*Pole obowiązkowe.

Zachowaj oryginalny paragon lub fakturę VAT dokumentujące zakup nie mniej niż dwóch (2) opakowań dowolnych produktów Carex
Nagrody carex

Okres przyjmowania zgłoszeń w loterii od 20.08.2017 r. do 31.10.2017 r.

Losowanie nagród dziennych: 31.08.2017 r., 07.09.2017 r., 14.09.2017 r., 21.09.2017 r., 28.09.2017 r., 05.10.2017 r., 12.10.2017 r., 19.10.2017 r., 26.10.2017 r., 03.11.2017 r. W każdym terminie rozlosowanych zostanie 10 nagród wśród zgłoszeń nadesłanych w ciągu każdego dnia wchodzącego w okres objęty danym terminem losowania.

Losowanie nagród tygodniowych: 31.08.2017 r., 07.09.2017 r., 14.09.2017 r., 21.09.2017 r., 28.09.2017 r., 05.10.2017 r., 12.10.2017r., 19.10.2017 r., 26.10.2017 r., 03.11.2017 r. W każdym terminie rozlosowane zostaną 3 nagrody wśród zgłoszeń nadesłanych w ciągu okresu objętego danym terminem losowania.

Losowanie nagród miesięcznych: 05.10.2017 r., 03.11.2017 r. W każdym terminie rozlosowana zostanie 1 nagroda wśród zgłoszeń nadesłanych w ciągu okresu objętego danym terminem losowania.

*Nagrody przekazywane będą za pomocą kart przedpłaconych VISA.

Aby otrzymać nagrodę, prześlij w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o wygranej oświadczenie Laureata wraz z oryginalnym paragonem bądź fakturą VAT na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2 02-972 Warszawa

Regulamin loterii „Czysta Kasa od Carex”
dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora
tj. pod adresem: i360 Sp. z o.o.,
ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa.

Mydła Carex

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„CZYSTA KASA OD CAREX”

I. Zasady ogólne loterii promocyjnej

I.1. Loteria pod nazwą „CZYSTA KASA OD CAREX”, zwana dalej również „Loterią”, jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 z późn. zm.), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu.

I.2. Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

I.3. Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

I.4. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające do nadzoru loterii promocyjnych. Nadto stosownie do postanowień art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 z późn. zm.) Organizator zapewnił, aby osoby pełniące funkcje lub zajmujące stanowiska, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych, w szczególności osoby nadzorujące loterie promocyjne oraz obowiązek bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności osoby obsługujące urządzenia do gier przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji, odbyły szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier. Stosownie zaś do postanowień art. 24 b) Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 z późn. zm.) szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier przeprowadził Organizator jako podmiot urządzający gry hazardowe. Po zakończeniu szkolenia Organizator wydał uczestnikom szkolenia pisemne zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

I.5. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

I.6. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 20 sierpnia 2017 r. do dnia
26 stycznia 2018 r. Datą zakończenia Loterii jest data zakończenia postępowania reklamacyjnego.

I.7. Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się
z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Stosownie do postanowień art. 39 ust. 6 w związku z art. 66 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 z późn. zm.) Organizator posiada gwarancję bankową wypłat nagród do wysokości wartości nagród określonej w Regulaminie Loterii.

I.8. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które w okresie od 20 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r. (zwanym „Okresem promocyjnym”) dokonają zakupu, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego bądź reprezentanci osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, nie mniej niż dwóch (2) opakowań dowolnych produktów Carex (zwanych dalej „Produktem” lub „Produktami”), oferowanych do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej lub cash and carry zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwanym dalej „Punktem sprzedaży”), udokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT, na których z nazwy wymienione są produkty Carex. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, decyduje data wystawienia paragonu albo faktury VAT.

I.9. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Loterii: Organizatora, PZ Cussons Polska S.A., pracownicy Punktów sprzedaży, o których mowa w pkt I.8. Regulaminu. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

I.10. Loteria polega na tym, że osoba, o której mowa w ust. I.8., uczestniczy w Loterii,
w której oferowane są wygrane pieniężne, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

I.11. Celem Loterii jest utrzymanie: wizerunku marki Carex, jako eksperta od higieny
i pielęgnacji rąk; świadomości marki Carex, jako producenta wysokiej jakości produktów dbających o zdrowie skóry; i wzrostu sprzedaży produktów Carex w okresie przedjesiennych zachorowań.

I.12. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, a także na stronie internetowej www.carex-loteria.pl. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

I.13. Osoby, o których mowa w pkt I.8. Regulaminu, przystępując do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej

II.1. Uczestnikiem Loterii jest każda osoba, o której mowa w ust. I.8., która w dniach od 20 sierpnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. dokona zakupu Produktów oferowanych do sprzedaży w dowolnym Punkcie Sprzedaży, udokumentowanego paragonem albo fakturą VAT, w ilości oraz na zasadach określonych w pkt I.8.

II.2. Sprzedaż Produktów (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”) objętych Loterią odbywa się w dniach od 20 sierpnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. Zakup Produktów przed lub po terminie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

II.3. Aby wziąć udział w Loterii, osoba spełniająca warunki określone w pkt II.1. powinna w Okresie promocyjnym wskazanym w pkt II.2. powyżej:

a) dokonać zakupu, tj. potwierdzonego jednym paragonem albo fakturą VAT w dowolnym Punkcie sprzedaży dowolnego Produktu lub Produktów w ilości i na zasadach określonych w pkt I.8.;
b) następnie, nie wcześniej jednak niż od dnia 20 sierpnia 2017 r. i nie później niż do dnia 31 października 2017 r. do godz. 23:59:59, zarejestrować zakup na stronie internetowej www.carex-loteria.pl oraz oświadczyć o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii. Rejestracja zakupu (dalej: Zgłoszenie), o której mowa w zdaniu poprzedzającym, polega na obligatoryjnym podaniu takich danych, jak:
a. imię i nazwisko Uczestnika Loterii zgodnie z danymi w dowodzie tożsamości,
b. numer telefonu komórkowego,
c. adres e-mail,
d. numer paragonu albo faktury VAT,
e. data zakupu,
f. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii,
g. kod bezpieczeństwa (tzw. Captcha).
Uczestnik może również fakultatywnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy PZ Cussons Polska S.A. oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez PZ Cussons Polska S.A. w celach handlowych i marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii.

II.4. O czasie zgłoszenia dokonanego w trybie opisanym w pkt II.3. lit. b) decyduje chwila rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.carex-loteria.pl w systemie informatycznym Organizatora.

II.5. Uczestnik Loterii powinien zachować oryginał paragonu (oryginały paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT), na podstawie których dokonał zgłoszenia do udziału w Loterii.

II.6. Po dokonaniu Zgłoszenia uprawniającego do wzięcia udziału w Loterii Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail, na adres podany w Zgłoszeniu, o następującej treści:
„Dziękujemy za zgłoszenie w Loterii „Czysta Kasa od Carex”. Zgłoszenia w loterii można dokonać od 20.08.2017 do 31.10.2017 r. Organizatorem Loterii jest i360 Sp. z o. o. Regulamin loterii dostępny na stronie: www.carex-loteria.pl i w biurze Organizatora Warszawa, ul. Sarmacka 12/2.”.

II.7. Zarejestrowanie zakupu przed rozpoczęciem okresu, o którym mowa w pkt II.3 lit. b) nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. W takim przypadku rejestrujący otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail, na adres podany przy rejestracji zakupu, o następującej treści:
„Loteria jeszcze się nie rozpoczęła. Zgłoszenia przyjmowane są od 20.08.2017 do 31.10.2017 r. Organizatorem Loterii jest i360 Sp. z o. o. Regulamin loterii dostępny na stronie: www.carex-loteria.pl i w biurze Organizatora Warszawa, ul. Sarmacka 12/2.”.

II.8. Zarejestrowanie zakupu po zakończeniu okresu, o którym mowa w pkt II.3 lit. b), nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. W takim przypadku rejestrujący otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail, na adres podany przy rejestracji zakupu, o następującej treści:
„Okres zgłoszeń do loterii zakończył się w dniu 31.10.2017 r. Organizatorem Loterii jest i360 Sp. z o. o. Regulamin loterii dostępny na stronie: www.carex-loteria.pl i w biurze Organizatora Warszawa, ul. Sarmacka 12/2.”.

III. Nagrody w loterii promocyjnej

III.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są:
III.1.1. Nagrody miesięczne:
a) 2 (słownie: dwie) nagrody w postaci kart przedpłaconych VISA do transakcji bezgotówkowych o wartości 10 000,00 zł, każda wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1 111,00 zł. Łączna wartość każdej z nagród głównych wynosi 11 111,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 00/100).
III.1.2. Nagrody tygodniowe:
a) 30 (słownie: trzydzieści) nagród w postaci kart przedpłaconych VISA do transakcji bezgotówkowych o wartości 1 000,00 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
III.1.3. Nagrody dzienne:
a) 730 (słownie: siedemset trzydzieści) nagród w postaci kart przedpłaconych VISA do transakcji bezgotówkowych o wartości 100,00 zł każda (słownie: sto złotych 00/100).

III.2. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

III.3. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 125 222,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100).

III.4. Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.) wygrane w Loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Oznacza to, iż w przypadku nagrody, o której mowa w pkt III.1.1 lit a) Laureat otrzymuje kartę przedpłaconą VISA do transakcji bezgotówkowych o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zaś kwota pieniężna w wysokości 1 111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych 00/100) jest pobierana na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

III.5. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

IV. Sposób urządzenia Loterii promocyjnej

IV.1. Łącznie w Loterii przewidziane jest 85 losowań. Uczestnik może wygrać we wszystkich losowaniach odbywających się w danym dniu tylko jedną nagrodę. W przypadku, gdy jeden Uczestnik podczas losowań w tym samym dniu wygra kilka nagród różnego rzędu, uprawniony jest do otrzymania nagrody najwyższego rzędu spośród wylosowanych.

IV.2. W ramach Loterii odbywają się 2 losowania nagród miesięcznych. Losowania nagród miesięcznych odbywają się w biurze Organizatora przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972, w następujących terminach:
IV.2.1. W dniu 05.10.2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 20 sierpnia od godz. 00:00:00 do 3 października 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.2.2. W dniu 03.11.2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 4 października 2016 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2017 r. do godz. 23:59:59.

IV.3. Losowania nagród miesięcznych odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem IV.2. niniejszego Regulaminu, losowany jest:
IV.3.1. najpierw 1 Laureat nagrody miesięcznej, o której mowa w pkt III.1.1. lit. a),
IV.3.2. następnie po 5 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do każdej nagrody miesięcznej, o której mowa w pkt III.1.1. lit. a).

IV.4. Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt I.4. powyżej.

IV.5. W ramach Loterii odbywa się 10 losowań nagród tygodniowych. Losowania nagród tygodniowych odbywają się w biurze Organizatora przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:
IV.5.1. W dniu 31 sierpnia 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 20 sierpnia 2017 r. od godz. 00:00:00 do 29 sierpnia 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.5.2. W dniu 7 września 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 30 sierpnia 2017 r. od godz. 00:00:00 do 5 września 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.5.3. W dniu 14 września 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 6 września 2017 r. od godz. 00:00:00 do 12 września 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.5.4. W dniu 21 września 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 13 września 2017 r. od godz. 00:00:00 do 19 września 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.5.5. W dniu 28 września 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 20 września 2017 r. od godz. 00:00:00 do 26 września 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.5.6. W dniu 5 października 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 27 września 2017 r. od godz. 00:00:00 do 3 października 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.5.7. W dniu 12 października 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 4 października 2017 r. od godz. 00:00:00 do 10 października 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.5.8. W dniu 19 października 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 11 października 2017 r. od godz. 00:00:00 do 17 października 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.5.9. W dniu 26 października 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 18 października 2017 r. od godz. 00:00:00 do 24 października 2017 r. do godz. 23:59:59;
IV.5.10. W dniu 3 listopada 2017 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 25 października 2017 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2017 r. do godz. 23:59:59.

IV.6. Losowania nagród tygodniowych odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem IV.5. niniejszego Regulaminu, losowanych jest:
IV.6.1. najpierw 3 Laureatów każdej z nagród tygodniowych, o których mowa w pkt III.1.2. litera a);
IV.6.2. następnie po 5 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do każdej z nagród tygodniowych, o których mowa w pkt III.1.2. litera a).

IV.7. W ramach Loterii odbywają się 73 losowania nagród dziennych. Losowania nagród dziennych odbywają się w biurze Organizatora przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:
IV.7.1. W dniu 31 sierpnia 2017 r. odbywa się 10 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 10 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 20 sierpnia 2017 r. od godz. 00:00:00 do 29 sierpnia 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 10 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie;
IV.7.2. W dniu 7 września 2017 r. odbywa się 7 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 7 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 30 sierpnia 2017 r. od godz. 00:00:00 do 5 września 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 7 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie;
IV.7.3. W dniu 14 września 2017 r. odbywa się 7 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 7 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 6 września 2017 r. od godz. 00:00:00 do 12 września 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 7 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie;
IV.7.4. W dniu 21 września 2017 r. odbywa się 7 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 7 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 13 września 2017 r. od godz. 00:00:00 do 19 września 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 7 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie;
IV.7.5. W dniu 28 września 2017 r. odbywa się 7 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 7 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 20 września 2017 r. od godz. 00:00:00 do 26 września 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 7 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie;
IV.7.6. W dniu 5 października 2017 r. odbywa się 7 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 7 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 27 września 2017 r. od godz. 00:00:00 do 3 października 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 7 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie.;
IV.7.7. W dniu 12 października 2017 r. odbywa się 7 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 7 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 4 października 2017 r. od godz. 00:00:00 do 10 października 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 7 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie;
IV.7.8. W dniu 19 października 2017 r. odbywa się 7 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 7 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 11 października 2017 r. od godz. 00:00:00 do 17 października 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 7 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie;
IV.7.9. W dniu 26 października 2017 r. odbywa się 7 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 7 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 18 października 2017 r. od godz. 00:00:00 do 24 października 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 7 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie;
IV.7.10. W dniu 3 listopada 2017 r. odbywa się 7 losowań spośród zgłoszeń nadesłanych każdego z 7 dni osobno, jakie przypadają w okresie od 25 października 2017 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2017 r. do godz. 23:59:59, przy czym w każdym z 7 losowań, jakie odbywają się tego dnia, uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie.

IV.8. Losowania nagród dziennych odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem IV.7. niniejszego Regulaminu, losowanych jest:
IV.8.1. najpierw 10 Laureatów każdej z nagród dziennych, o których mowa w pkt III.1.3. litera a),
IV.8.2. następnie po 5 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do każdej z nagród dziennych, o których mowa w pkt III.1.3. litera a).

V. Wydanie nagród

V.1. Wszyscy Laureaci nagród miesięcznych oraz nagród tygodniowych powiadamiani są
o wygranej telefonicznie w ciągu 48 godzin od daty losowania. W trakcie tej rozmowy telefonicznej Laureaci powiadamiani są o wyniku losowania oraz proszeni o potwierdzenie, że:
a) wyrażają zgodę na nagrywanie rozmowy,
b) dokonali zakupu Produktów i posiadają dowód dokonania tego zakupu
w postaci paragonu lub faktury VAT,
c) nie należą do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt I.9.

V.2. W przypadku gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej albo jeżeli Laureat nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT lub odmawia zgody na nagrywanie rozmowy, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator podejmuje 6 (sześć) prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej
w godzinach od 8.00 do 20.00, przy czym w pierwszej kolejności wykonywane są 3 (trzy) próby połączeń w odstępach co najmniej 2 (dwóch) godzin w jednym dniu, a w razie nienawiązania rozmowy telefonicznej pozostałe 3 (trzy) próby połączenia w odstępie 4 (czterech) godzin w kolejnym dniu. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:
a) nieodebranie przez Laureata nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,
b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata miesięcznej bądź nagrody tygodniowej (krótkie sygnały przerywane),
c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej,
d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej poza zasięgiem sygnału operatora.

V.3. Wszyscy Laureaci nagród dziennych powiadamiani są o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Laureata podany w Zgłoszeniu dokonanym w trybie określonym w pkt II.3. lit. b) w ciągu 48 godzin od daty losowania. SMS zawiera następującą treść:
„Informujemy ze w loterii promocyjnej „Czysta Kasa od Carex” wygrales karte przedplacona o wartosci 100 zl. Organizator: i360 Sp. z o. o. Regulamin na www.carex-loteria.pl/#regulamin. Aby otrzymac nagrode, przeslij w ciągu 7 dni na adres i360 Sp. z o. o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa oryginalny paragon albo fakture VAT i pisemne oświadczenie. Wzor oswiadczenia dostepny jest na www.carex-loteria.pl/#oswiadczenie na wysylke masz 7 dni od dzisiaj. W przypadku pytan: 22 270 12 89, kontakt@carex-loteria.pl Organizator: i360 Sp. z o. o. Regulamin: www.carex-loteria.pl.”.

V.4. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej, bądź nagrody dziennej wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz przekazanie Organizatorowi przez Laureata nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej, bądź nagrody dziennej, nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wygranej, o którym mowa w pkt V.1. oraz V.3., oryginalnego paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT), o których mowa w pkt II.1. oraz pisemnego oświadczenia, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt I.9. Regulaminu.

V.5. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata nagrody miesięcznej bądź nagrody tygodniowej, bądź nagrody dziennej wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia paragonu (paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. Żądanie takie Organizator przedstawi Laureatowi w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt V.1., w takim przypadku Laureat zobowiązany jest dostarczyć paragon (paragony) albo fakturę VAT (faktury VAT) w sposób opisany w pkt V.4 wraz z pisemnym oświadczeniem, że jest osobą pełnoletnią i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt I.9. Regulaminu. Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) wraz z oświadczeniami, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

V.6. Paragon (paragony) albo fakturę VAT (faktury VAT) wraz z pisemnym oświadczeniem, że jest osobą pełnoletnią i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt I.9. Regulaminu, Laureat może:
a) dostarczyć osobiście w godzinach od 9:30 do 17:00 do biura Organizatora przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt V.4., miarodajna jest data przekazania powyższych materiałów w biurze Organizatora) – w tym przypadku Laureat uzyskuje pisemne potwierdzenie otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,
b) rezygnując z dostarczenia osobistego opisanego w pkt V.6. lit. a) powyżej, Laureat może przesłać paragon (paragony) lub fakturę VAT (faktury VAT) do biura Organizatora, na adres podany w lit. a), za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej lub kurierskiej. O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt V.4., decyduje data wpływu przesyłki, o której mowa w zdaniu poprzednim, do Organizatora.

V.7. Jeżeli Laureat nie przedstawi w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o wygranej paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT), wówczas traci prawo do otrzymania nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do danej nagrody.

V.8. Postanowienia pkt V Regulaminu stosuje się odpowiednio do Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej, z tym że termin, o którym mowa w pkt V.4., dla tych Laureatów wynosi 3 dni od daty powiadomienia o wygranej. Jeżeli Laureat, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej, utraci do niej prawo, Organizator bierze pod uwagę kolejnych Uczestników znajdujących się na liście rezerwowej.

V.9. Tylko w sytuacji, gdy nie uda się nawiązać połączenia z żadnym z Uczestników z listy rezerwowej lub gdy wszyscy Uczestnicy z listy rezerwowej oświadczą, że nie wyrażają chęci odbioru nagrody albo stwierdzają, że nie posiadają paragonu albo faktury VAT, odmawiają zgody na nagrywanie rozmowy lub mimo żądania nie dostarczają Organizatorowi paragonu (paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT) w określonym terminie, nagroda pozostaje w gestii Organizatora.

V.10. Nagrody miesięczne oraz nagrody tygodniowe wydawane są za pośrednictwem firmy kurierskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w pkt V.4 na adres potwierdzony przez Laureata w ramach rozmowy kwalifikacyjnej, jednak nie później niż do dnia 29 grudnia 2017 r.

V.11. Nagrody dzienne wydawane są za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej ekonomicznej, gabaryt A, waga do 350 g, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w pkt V.4., jednak nie później niż do dnia 29 grudnia 2017 r.

V.12. Laureaci nagród miesięcznych, o których mowa w pkt III.1.1. lit. a), mogą wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.carex.pl, a także w materiałach PR oraz materiałach marketingowych tworzonych przez firmę PZ Cussons S.A. na potrzeby komunikacji Loterii swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają oraz dokumentacji zdjęciowej i filmowej z przekazania nagrody ze swoim wizerunkiem.

V.13. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku, gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają własnością Organizatora.

VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

VI.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres Biura Organizatora, ul. Sarmacka 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 Warszawa, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Loterii promocyjnej oraz podaniem:
a) swojego imienia i nazwiska;
b) adresu;
c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
d) treści żądania;
e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

VI.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 05.01.2018 r. za pośrednictwem przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej lub osobiście.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 12.01.2018 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do Biura Organizatora nie może być późniejsza niż 05.01.2018 r. pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

VI.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt I.4. powyżej,
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 19.01.2018 r.

VI.4. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 26.01.2018 r.

VI.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.


VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
VII.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii;
b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania faktu zakupu Produktu;
c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Loterii.

VII.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Loterii lub z chwilą rejestracji, o której mowa w pkt II.3. litera b).

VII.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.

VII.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

VII.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach:
a) przez opuszczenie strony internetowej Loterii
albo
b) w przypadku Uczestników będących konsumentami, którzy dokonali rejestracji w sposób wskazany w pkt II.3. lit. b) – przez odstąpienie od Umowy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu taki Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy również w innej formie.

VII.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.

VII.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.carex-loteria.pl treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

VII.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

VII.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. VII.8 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

VII.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

VII.11. Organizator informuje, że system informatyczny Loterii może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Loterii.

VII.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. Postanowienia końcowe

VIII.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.).

VIII.2. Administratorem danych osobowych jest PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000090679, o kapitale zakładowym w wysokości 41.197.399,10 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 017471692 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5272364701. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii stosownie do treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

VIII.3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa.

VIII.4. Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 z późn. zm.). Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.

VIII.5. Zgodnie z art. 20 Ustawy o grach hazardowych Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.

VIII.6. W sprawach związanych z Loterią możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji pod adresem e-mail: kontakt@carex-loteria.pl oraz numerem infolinii Loterii: 22 101 39 41.

Załączniki
Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.


Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,
e-mail: kontakt@i360.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.

Mydła w płynie

Antybakteryjne mydła w płynie Carex myją, pielęgnują i chronią skórę. Wspierają jej naturalną barierę ochronną, zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii. Specjalnie dobrane składniki myjące oraz naturalny składnik antybakteryjny skutecznie dbają o codzienną higienę rąk.

Antybakteryjne mydła w płynie 250ml

Pure Blue Pure Blue
Moisture Plus Moisture Plus
Sensitive Sensitive
Aloe Vera Aloe Vera
Kitchen Kitchen
Bubble Gum Bubble Gum
Strawberry Candy Strawberry Candy
Splash Splash

Antybakteryjne mydła w płynie 500ml

Pure Blue Pure Blue
Moisture Plus Moisture Plus
Aloe Vera Aloe Vera
Kitchen Kitchen
Bubble Gum Bubble Gum
Strawberry Candy Strawberry Candy
Splash Splash

Antybakteryjne mydła w płynie 1000ml

Splash Splash
Strawberry Candy Strawberry Candy

Mydła w kostce

Mydła w kostce Carex nie tylko dokładnie oczyszczają skórę, ale także dbają o jej właściwą kondycję i zapewniają odpowiednią pielęgnację. Dzięki przyjaznemu skórze, bezpiecznemu składnikowi antybakteryjnemu, który zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, gwarantują higieniczną czystość wszystkim członkom rodziny.

Original Original
Aloe Vera Aloe Vera
Moisture Plus Moisture Plus

Antybakteryjne żele do rąk

Antybakteryjne żele do rąk Carex skutecznie dbają o higienę rąk wszędzie tam, gdzie do tej pory wydawało się to niemożliwe. Działają bez użycia wody, skutecznie usuwając bakterie, a dzięki zawartości gliceryny pomagają utrzymać skórę miękką i nawilżoną.

Aloe Vera Aloe Vera
Sensitive Sensitive
Splash Splash
Moisture Plus Moisture Plus
Strawberry Candy Strawberry Candy

Chusteczki odświeżające Carex Sensitive

Hipoalergiczne chusteczki Carex z naturalnymi składnikami antybakteryjnymi do rąk, twarzy, ciała, przeznaczone są do skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Pozostawią skórę czystą, przyjemną w dotyku, pachnącą.  

Chusteczki sensitive Sensitive

Żele pod prysznic

Żele pod prysznic z unikalnym systemem pielęgnacyjnym „SKIN PROTECT” zostały stworzone przez ekspertów, aby działały w harmonii z Twoją skórą. Podczas codziennej kąpieli dbają o jej naturalną równowagę i doskonałą kondycję.

Żel pod prysznic <br /> Gentle Moisture Żel pod prysznic
Gentle Moisture
Żel pod prysznic <br /> Nourishing Żel pod prysznic
Nourishing
Żel pod prysznic <br /> Mild & Sensitive Żel pod prysznic
Mild & Sensitive
Żel pod prysznic <br /> Vitamin Fresh Żel pod prysznic
Vitamin Fresh

Jeśli masz pytanie, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

lub skontaktuj się z nami
pod numerem infolinii

22 270 12 89

w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

pod adresem e-mail:
kontakt@carex-loteria.pl

listownie:
i360 Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 12/2
02-972 Warszawa
Z dopiskiem: „Czysta Kasa od Carex”

Carex

* Pole obowiązkowe.

Kontrola aktywności uczestnika
na stronie internetowej loterii