0%
 

Wyślij zgłoszenie

?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PZ Cussons Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i umożliwienia Państwu uczestnictwa w Loterii Promocyjnej „Imię dla jednorożca”.

Przysługują Państwu – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) – określone prawa, w tym: (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, (ii) prawo do sprostowania tych danych, (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia ich przetwarzania, (v) prawo do przenoszenia tych danych. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Pełna informacja o ochronie Państwa danych osobowych znajduje się TUTAJ.

Wypełnienie i zaznaczenie wszystkich pól jest niezbędne do wzięcia udziału w Loterii Promocyjnej "Imię dla jednorożca".

Nagrody w loterii Carex
Tęcza Carex Tęcza Carex
Codzinnie do Wygrania 10 x 50 PLN, 10 x zestaw Carex

Jak grać?

1

KUP DOWOLNE mydło w płynie marki Carex
i zachowaj dowód zakupu.

2

NAZWIJ NASZEGO
JEDNOROŻCA
i weź udział w losowaniu
nagród!

3

WYPEŁNIJ
FORMULARZ
lub wyślij sms pod numer
732 480 393** o treści:
numer_paragonu imię

Sprzedaż promocyjna i okres przyjmowania zgłoszeń
trwa od 11.03.2019 r. do 30.04.2019 r. 

PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W LOTERII

Mydła w płynie Carex zawierają naturalny składnik antybakteryjny - kwas mlekowy, który łagodnie obniża pH skóry, przez co stwarza niekorzystne środowisko do rozwoju bakterii, a dzięki zawartości składników pielęgnacyjnych dbają o skórę dłoni wszystkich członków rodziny.
Carex myje, chroni, pielęgnuje. Dla całej rodziny.

Antybakteryjne mydła w płynie 250ml

Unicorn Magic

Unicorn Magic

Original

Original

Moisture Plus

Moisture Plus

Sensitive

Sensitive

Aloe Vera

Aloe Vera

Kitchen

Kitchen

Bubble Gum

Bubble Gum

Splash

Splash

Strawberry Laces

Strawberry Laces

Antybakteryjne mydła w płynie 333ml 

Unicorn Magic

Unicorn Magic

Fresh

Fresh

Soft

Soft

Antybakteryjne mydła w płynie 500ml

Original

Original

Moisture Plus

Moisture Plus

Aloe Vera

Aloe Vera

Bubble Gum

Bubble Gum

Splash

Splash

Strawberry Laces

Strawberry Laces

Antybakteryjne mydła w płynie 1000ml

Splash

Strawberry Laces

Mechanizm umożliwiający uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej. Podstawa prawna: art. 15i ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn. zm.).

Wypełnij poniższe pola, aby sprawdzić swoje zgłoszenie.

Twoja aktywność

Data zgłoszeniaImię i nazwiskoE-mailNumer telefonuNumer dowodu zakupu
{{application.created_at}} {{application.name}} {{application.surname}} {{application.email}} {{application.phone_number}} {{application.invoice_no}} Edytuj

Treść zgody Data wyrażenia zgody Data wycofania zgody
{{ activeApplication.created_at }} {{ activeApplication.data_processing_accepted_canceled_at }}
  
Nie zaznaczono wszystkich wymaganych zgód.
Kliknięcie "Zapisz" oznacza, że nie będziesz już brał udziału w loterii „Imię dla jednorożca”.
  

Czy na pewno chcesz odwołać wymagane zgody?
Ich odwołanie oznacza, że nie będziesz już brał udziału w loterii „Imię dla jednorożca”.
  

Szanowny Panie / Pani

W imieniu administratora Pana/Pani danych osobowych - PZ Cussons Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa (KRS 0000090679), informujemy, iż Pana / Pani oświadczenie w przedmiocie wycofania zgody na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych w celu organizacji i uczestnictwa w Loterii „Imię dla jednorożca” zostało przyjęte. Jednocześnie informujemy, że Administrator zaprzestanie dalszego przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, z wyłączeniem przetwarzania, które odbywa się w oparciu o inną podstawę prawną niż Pana / Pani zgoda, zwłaszcza w oparciu o podstawę prawną stypizowaną w art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO tj. w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki:

• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Loterii),

• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.

W powyższym zakresie przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych przez administratora będzie kontynuowane do czasu ustania wskazanej podstawy prawnej.

1. Uczestnik dokonuje rejestracji w Grze Hazardowej poprzez podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer dowodu zakupu, adres e-mail) w ramach zgłoszenia do udziału w loterii promocyjnej oraz akceptację Regulaminu Gry Hazardowej.

2. Uczestnik, po dokonaniu rejestracji w Grze Hazardowej, ma możliwość uzyskania dostępu do następujących informacji o jego aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w Grze Hazardowej:
a. data zgłoszenia do Gry Hazardowej;
b. lista wszystkich zgłoszeń do Gry Hazardowej.

3. Prowadzenie loterii promocyjnych nie wymaga tworzenia kont graczy oraz zasilania ich środkami pieniężnymi. W związku z tym Regulamin Gry Hazardowej nie przewiduje tworzenia konta gracza, które mogłoby być następnie zasilane w środki pieniężne niezbędne do prowadzenia Gry Hazardowej.

4. Regulamin Gry Hazardowej nie przewiduje prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej dedykowanej dla Gry Hazardowej.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH LOTERII PROMOCYJNEJ CAREX „IMIĘ DLA JEDNOROŻCA”

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest PZ Cussons Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa (KRS 0000090679) („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: (22) 852 86 00, adresem e-mail: recepcja@pzcussons.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii.

3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki: • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Loterii), • Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora do 31.12.2025 r. tj. do zakończenia Loterii oraz po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, dane te będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów (w zakresie w jakim sprzeciw przysługuje Państwu na podstawie przepisów RODO).

5. Posiadają Państwo określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do treści swoich danych, (ii) prawo do ich sprostowania, (iii) prawo żądania ich usunięcia, (iv) prawo ograniczenia ich przetwarzania, (v) prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez Administratora Państwa danych osobowych – na zasadach wynikających z RODO. Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres email: carex@i360.com.pl, lub pisząc listownie na adres i360 Sp. z o. o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok

6. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

7. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak jest niezbędne, aby wziąć udział w Loterii.

9. Z uwagi na sposób przyznawania nagród w Loterii, informujemy, że decyzja o jej wynikach podejmowana jest w sposób zautomatyzowany tj. poprzez losowanie, którego przebieg i zasady określa regulamin dostępny na stronie: www.carex-loteria.pl. Konsekwencją zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych jest wyłonienie zwycięzców Loterii.

10. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych jest spółka i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
- firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
- organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celnoskarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.)
- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej
- innym podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Loterii.

11. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Michael Cornwell, z którym mogą Państwo skontaktować się pod numerem telefonu: 07702719683 lub drogą e-mailową na adres: Michael.Cornwell@pzcussons.com.